vinyl handen chemische samenstelling grafiek pdf

Samenwerkingspartner

SDSXXP006673 - 1 - weberfloor ton - NL- vinyl handen chemische samenstelling grafiek pdf ,RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels Beschrijving:Mengsel van hierna genoemde stoffen en niet-gevaarlijke toevoegingen. Gevaarlijke bestanddelen: CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Reg.nr.: 01-2119444918-26-xxxx calciumsulfaat, natuurlijk 5-10% CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4 grijs ...VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR G2G-UNIVERSALPersoonlijke beschermingsmiddelen: Handen, schorten en laarzen moeten gemaakt zijn van latex, PVC, vinyl of neopreen. Veiligheidsmaskers of chemische veiligheidsbrillen moeten gemaakt zijn van glas, polycarbonaat of acetaat. De fabrikant raadplegen om der geschiktheid voor bepaalde toepassingen te garanderen. DEEL 7: BEHANDELING EN OPSLAGVaprox Hydrogen Peroxide Sterilant - ww1.steris.com

Bescherming handen : Draag beschermende handen. Gebruik handen gemaakt van chemisch bestendige materialen zoals nitril, neopreen, rubber of vinyl wanneer frequent of langdurig contact wordt verwacht. Oogbescherming : Draag beschermend brillen. Oogbescherming, inclusief een chemische veiligheidsbril en

SDSXXP006038 - 1 - Weber floor 4610 - NL

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels Beschrijving:Mengsel van hierna genoemde stoffen en niet-gevaarlijke toevoegingen. Gevaarlijke bestanddelen: CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Reg.nr.: 01-2119444918-26-xxxx calciumsulfaat, natuurlijk 5-10% CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4 grijs ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

P280 Draag beschermende handen Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering : P501 Niet gebruikte inhoud en verpakking afvoeren naar gevaarlijk afval. 2.3. Andere gevaren Het mengsel bevat geen "Bijzonder zorgwekkende stoffen" (SVHC) >= 0,1% gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen

PDF catalogus - Safe Products

PDF catalogus - Safe Products ... - 1 beademingsdoekje - 1 paar vinyl handen 1 splinterpincet 1 verbandschaar 14 cm 3 veiligheidsspelden 1 spoel hechtpleister 5 m x 2,5 cm 1 flacon desinfectiemiddel 10 ml 1 wondpleister 100 x 6 cm 1 stroomdiagram (stappenplan eerste hulp) 1 inhoudsticker Inhoud verbandkoffer B uitgebreid 1 Wondsnelverband ...

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

handen, als aanhoudend of regelmatig herhalend contact kan voorkomen. Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374: handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Natuurrubber (latex). Neopreen.

Versie:8 Zoutzuur 30% - Vlamings

- Huidbescherming : Afhankelijk van de gebruikscondities, beschermende handen, een schort, laarzen, hoofd-en gelaatsbescherming dragen. - Ademhalingsbescherming : Gasmasker met filtertype B. Gasmasker met filtertype E. Gecombineerd gas-/stoffilter met filtertype B/P2. 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1.

Veiligheidsvoorschriften

Vinyl Chloride standaard Pagina 3 van 13 Chemische naam % CAS-nummer EC No. REACH-registratie No. Indeling (EG) nr 1272/2008 M Factor Specifieke concentratie grenzen die zijn Schattingen voor acute toxiciteit Vinyl chloride 0,2 75-01-4 200-831-0 Geen bekend Acute Tox. 1 (Inh Gas); H330 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Acute Tox. 4 (Inh

Contacteczeem werkplekinterventies - Richtlijn - Richtlijnendatabase

Handen. Het gebruik van handen dient afgestemd te worden op de aard van het werk en de gewenste bescherming tegen blootstelling. Zo zijn wegwerp-vinyl handen zeer bruikbaar bij natwerk in de zorg, maar ongeschikt voor werken met chemische stoffen. Handen van nitril verdienen hiervoor de voorkeur.

Nelfamar Vinyl Miocoat - Nelf Paints

Handen. Materiaalkeuze beschermende kleding: Gebruik kleding die bescherming biedt tegen chemische middelen Voorwaarde Materiaal Norm Goede weerstand: Synthetische stof, Tyvek® EN 13034 Bescherming van de handen: Bij herhaald of langdurig contact handen dragen Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm Herbruikbare ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Corteva

Polyethyleen. Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handen met een beschermingsklasse 4 of hoger (doorbraaktijd groter dan 120 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Wanneer enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden

GARLON* 4E HERBICIDE - Mertens

chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374: handen voor besherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: nitril, Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). neopreen, Vermijd handen die gemaakt zijn van: Natuurrubber (latex).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

P280 Draag beschermende handen Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering : P501 Niet gebruikte inhoud en verpakking afvoeren naar gevaarlijk afval. 2.3. Andere gevaren Het mengsel bevat geen "Bijzonder zorgwekkende stoffen" (SVHC) >= 0,1% gepubliceerd door het Europees agentschap voor chemische stoffen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Owatrol

De handen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek. De beschermende handen moeten gekozen worden volgens de werkplek: andere chemische producten die gebruikt kunnen worden, benodigde fysieke bescherming (snijden, prikken, thermische bescherming), vereiste behendigheid. Aanbevolen type handen :

veiligheidblad EP 715 B component 1.1 - Faroni

Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374:handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen:Gechloreerde polyethyleen Polyethyleen. Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Styreen/butadieen rubber.

Niets aan de hand ? Toch wel

Draag handen uit vinyl (pvc) bij het haarwassen. Werk niet te lang aan één stuk met vinyl handen, dat kan de huid verweken. Was je handen grondig en droog ze goed af voor je de handen aantrekt. Gooi handen weg die binnenin vochtig zijn of waarin chemische resten (kunnen) zijn achtergebleven.

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

handen, als aanhoudend of regelmatig herhalend contact kan voorkomen. Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374: handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Natuurrubber (latex). Neopreen.

Nelfamar Vinyl Miocoat - Nelf Paints

Handen. Materiaalkeuze beschermende kleding: Gebruik kleding die bescherming biedt tegen chemische middelen Voorwaarde Materiaal Norm Goede weerstand: Synthetische stof, Tyvek® EN 13034 Bescherming van de handen: Bij herhaald of langdurig contact handen dragen Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm Herbruikbare ...

nodig om u en uw collega’s passende steun te bieden bij het …

Beschermende handen in verschillende maten voor verscheidene taken. 20 10 Ik gebruik latex handen voor de meeste handelingen in de salon. -20 Ik gebruik 300 mm lengte vinyl handen die ook de onderarmen beschermen 20 10 Wij trainen in het gebruik van handen zoals deze uitdoen 10 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Corteva

Polyethyleen. Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handen met een beschermingsklasse 4 of hoger (doorbraaktijd groter dan 120 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Wanneer enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Owatrol

De handen moeten worden gekozen volgens de toepassing en de gebruiksduur op de werkplek. De beschermende handen moeten gekozen worden volgens de werkplek: andere chemische producten die gebruikt kunnen worden, benodigde fysieke bescherming (snijden, prikken, thermische bescherming), vereiste behendigheid. Aanbevolen type handen :

Chemische bescherming : Neopreen - UltraNeo 339 | MAPA …

Comfort met hoge chemische bescherming. Specifieke voordelen. Hoge chemische weerstand tegen zuren en alkali's, zoals geconcentreerd fluorwaterstofzuur, olie en vetten, dankzij de neopreen samenstelling in vele lagen; Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige, gladde voorwerpen

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

handen, als aanhoudend of regelmatig herhalend contact kan voorkomen. Gebruik chemicaliënbestendige handen, geclassificeerd onder EN374: handen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handmaterialen die een barrière vormen: Butylrubber Natuurrubber (latex). Neopreen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR G2G-UNIVERSAL

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Handen, schorten en laarzen moeten gemaakt zijn van latex, PVC, vinyl of neopreen. Veiligheidsmaskers of chemische veiligheidsbrillen moeten gemaakt zijn van glas, polycarbonaat of acetaat. De fabrikant raadplegen om der geschiktheid voor bepaalde toepassingen te garanderen. DEEL 7: BEHANDELING EN OPSLAG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Geïdentificeerd gebruik Reagens voor analyse, Chemische productie Voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij dit vei ligheidsinformatieblad. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Duitsland * tel.+49 6151 72-2440