nitrilhandschoenen alcoholbestendig 70 pdf

Samenwerkingspartner

Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd - Pigeon Paradise- nitrilhandschoenen alcoholbestendig 70 pdf ,Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 03-04-2020 Versie: 1.0 pag. 2 Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 2.2.1 Naam op het etiket Handelsnaam Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd 2.2. Gevarenpictogrammen 2SPS Project Mat - witGeschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO2), poeder, alcoholbestendig schuim, waternevel. Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan eenBladzijde: 1/11 Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 2/11 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 16.08.2017 Versienr. 19 Herziening van: 06.05.2017

12/20 - docs.rs-online.com

Blussen met alcoholbestendig schuim, koolstof dioxide, bluspoeder of waternevel. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand. Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Meliseptol Foam pure / fresh - B. Braun

Alcoholbestendig schuim, poeder, kooldioxide (CO2), verneveld water. Geschikte blusmiddelen Volle waterstraal. Ongeschikte blusmiddelen 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verbranding kan ontstaan: koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), NOx Chloorverbindingen.

U.S. BATTERY MFG. CO. 1675 SAMPSON AVE 1895 TOBACCO …

lood / loodoxide 7439-92-1 43 tot 70 0,05 mg/m³ antimoonlegering 7440-36-0 .4 tot 1.25 0,5 mg/m³ arseen 7440-38-2 minder dan .01% .01 mg/m³ zwavelzuur 7664-93-9 20-44 1,0 mg/m³ ghs-pictogram nfpa-label gevaar bijtend irriterend lood sectie iii fysieke / chemische eigenschappen kookpunt: ong. 203of / 95oc

Toluene Standard Fuel 93 - Chevron Phillips Chemical

70 - 80 . VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Toluene Standard Fuel 93.4 Versie 1.5 Herzieningsdatum 2017-02-13 ... Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim. Kooldioxide (CO2). Droogpoeder. Ongeschikte blusmiddelen : …

Inox Shine

+32 70 245 245 Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht +31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute

1.1 Productidentificatie Handelsnaam: weber.pigment blauw

alcoholbestendig schuim. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting: Geen bijzondere maatregelen nodig. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

FOAMGLAS® BOARDS, BLOCKS en PERINSUL®

+32 70 245 245 NETHERLANDS Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen P.O. Box 1 3720 BA Bilthoven +31 30 274 88 88 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Bladzijde: 1/10 Veiligheidsinformatieblad 1907/2006/EC, …

+32(0)70 245 245 - Belgisch Antigifcentrum +31(0)30 274 8888 - Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) NVIC is uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftiging · Bijkomende info Zie sectie 16 voor uw Nationaal Noodnummer RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren · 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

SDS ALCOHOL 70% - MSK

5.2 Brandblusmiddelen: Poeder, alcoholbestendig schuim, zeer veel water, koolzuur. Vaten en tanks in de omgeving koelen met water. 5.3 Blootstellingrisico: Zie hoofdstuk 3 en 10 Product: ALCOHOL 70% pag. 3/7 5 Brandbestrijdingsmaatregelen vervolg 5.4 Adembescherming: Bij brand perslucht gebruiken

Meliseptol Foam pure / fresh - B. Braun

Alcoholbestendig schuim, poeder, kooldioxide (CO2), verneveld water. Geschikte blusmiddelen Volle waterstraal. Ongeschikte blusmiddelen 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verbranding kan ontstaan: koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), NOx Chloorverbindingen.

1.1 Productidentificatie Handelsnaam: weber.pigment blauw

alcoholbestendig schuim. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting: Geen bijzondere maatregelen nodig. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd - Pigeon Paradise

Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 03-04-2020 Versie: 1.0 pag. 2 Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 2.2.1 Naam op het etiket Handelsnaam Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd 2.2. Gevarenpictogrammen 2

Date of Issue : 26, July, 2012

No. Q54-3124 Version : 2 Issuing Date: 1 April, 2018 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

U.S. BATTERY MFG. CO. 1675 SAMPSON AVE 1895 TOBACCO …

lood / loodoxide 7439-92-1 43 tot 70 0,05 mg/m³ antimoonlegering 7440-36-0 .4 tot 1.25 0,5 mg/m³ arseen 7440-38-2 minder dan .01% .01 mg/m³ zwavelzuur 7664-93-9 20-44 1,0 mg/m³ ghs-pictogram nfpa-label gevaar bijtend irriterend lood sectie iii fysieke / chemische eigenschappen kookpunt: ong. 203of / 95oc

1.1. Productidentificatie Stabimed fresh

Alcoholbestendig schuim, poeder, kooldioxide (CO2), verneveld water. Geschikte blusmiddelen Volle waterstraal. Ongeschikte blusmiddelen 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verbranding kan ontstaan: koolmonoxide (CO), …

12/20 - docs.rs-online.com

Blussen met alcoholbestendig schuim, koolstof dioxide, bluspoeder of waternevel. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand. Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

JuliTel.: +45 70 266 244 Fax: +45 70 266 2017 Wet Wipe A/S - Een onderdeel van GLAD Koncernen A/S . Vallensbaekvej 65 DK-2625 Vallensbaek . 233 . [email protected] www.wetwipe.eu . VAT 30207726 . Unides AF Wipes . 7.3. Specifieke uiteindelijke toepassingen. Zie paragraaf 1.2 . 8.1. Te bewaken parameters

Voorbeeld van een stoffenregister - Arbocatalogus VVT

70% met IPA VVT desinfectie 150 liter per jaar Schoonmaken van oppervlakken Huidcontact Inademing Dagelijks 0,5 uur, kleine oppervlakken, geventileerde ruimte, wel ademzone, nitrilhandschoenen ethanol/70,00%/ 64-17-5 260 mg/m3 (TGG 8 uur) 1900 mg/m3 (TGG 15 min) H319 H225 P210 P233 P305+P351+P338 P501 Schoonmaken van bedden en …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO₂, poeders, waternevel. Gebruik geen waterstraal. Gevaarlijke verbrandingsproducten Risico's van de stof of het mengsel Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden 5.1 Blusmiddelen::: Geschikte blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO₂, poeders, waternevel. Gebruik geen waterstraal. Gevaarlijke verbrandingsproducten Risico's van de stof of het mengsel Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden 5.1 Blusmiddelen::: Geschikte blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden ...

Koelvl oeistof -37°C G12+ - Dasic

BELGIE/BELGIQUE +32 70 245 245 Centre Anti- Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid NETHERLANDS +31 30 274 88 88 National Poisons Information Centre National Institute for Public Health and the Environment, NB this service is only available to health professionals 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1.

NONPAINT - Duthoo

Zwarte nitrilhandschoenen die een tijdelijke bescherming bieden tegen solventen en chemische producten. Verkrijgbaar in S, M, L en XL. Doos van 100 st. Art. nr. 3M6922 Model 6922 Type P2 Art. nr. 3M6941 3M6942 Model 6941 6942 Type FFA1P2D FFA2P3D Lakken Solvent Hydro Maat Art. nr. S 8DCC001 M 8DCC002 L 8DCC003 XL 8DCC004 Wegwerp ...

Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd - Pigeon Paradise

Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 03-04-2020 Versie: 1.0 pag. 2 Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 2.2.1 Naam op het etiket Handelsnaam Ontsmettende alcohol 70% gedenatureerd 2.2. Gevarenpictogrammen 2